Wednesday, 16 June 2010

Wypowiedzenie umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia są zróżnicowane w zależości od rodzaju zawartej umowy. Z najmiejszym okresem wypowiedzenia mamy do czynienia w  przypadku umowy na okres próbny, wypowiedzenie wynosi 3 dni robocze, tydzień , bądź 2 tygodnie w zależności od okresu na jaki była zawarta umowa.  Warto zaznaczyć że przy obliczaniu okresu wypowiedzenia nie uwzględnia się dnia w którym zostało złożone.


Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku umowy na czas określony która to co do zasady nie może być wypowiedziana, chyba że została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy okraz strony w momencie zawierania umowy zawarły taką możliwość. Podobnie umowa na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązna tylko w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi zaś 3 dni – co wynika bezpośrednio z charakteru tej umowy , zawartej dla celów doraźnych.

Z najdłuższymi okresami wypowiedzenia mamy do czynienia w przypadku umów zawarych na czas nieokreślony. W zależności od stażu pracy wynosi on 2 tygodnie, 1 miesiąc bądź 3 miesiące. 3 miesiące wypowiedzenia dotyczą pracowników zatrudnionych przynajmniej 3 lata u danego pracodawcy.

W szczególnej systuacji okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca. Dzieje się tak w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Pracownika powiniene wówczas otrzymać odszkodowanie. Nie ma oczywiście przeszkód by okres wypowiedzenia został wydłużony, chyba że pracownik wykaże, że przedłużenie okresu wypowiedzenia jest dla niego niekorzystne.

Monday, 14 June 2010

Urlop na żądanie

Zgodnie z artykułem 167(2) kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi na jego żądanie a ponadto w terminie przez niego wyznaczonym 4 dniu urlopu w każdym roku kalendarzowym. Urlop taki można wykorystać zarówno w całości ( 4 dni) bądź też częscie czyli (1 czy 2 dni). Warto też zwrócić uwagę że zmiana pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego nie wpływa na ilość dniu urlopu na żądanie do wykorzystania. Forma poinformowania pracodawcy o żądaniu udzielenia urlopu nie została  w kodeksie pracy określona.Nie jest wymagana forma pisemna - oznacza to że może być dokonana w każdy inny sposób jak przez telefon,mail (nawet poprzez komunikator internetowy) czy ustnie. Żądanie udzielenia urlopu możne zostać zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co ważne pracownik nie musi swojego żądania uzasadniać a zgoda pracodawcy może być udzielona w sposób dorozumiany. Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe tylko gdy wystąpiły wcześniej nieprzewidziane okoliczności oraz obecność pracownika jest niezbędna.

Urlop na żadanie nie stanowi jakiegoś dodatkowego urlopu. Czyli jeśli pracownikowi przysługuje 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego to wykorzystując jeden dzień urlopu na żądanie pozostanie mu do wykorzystania jeszcze odpowednio 19 i 25 dni urlopu. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych urlop na żądanie nie przysługuje z tego powodu że nie mają oni wogóle prawa do urlopu wypoczynkowego.

Sunday, 13 June 2010

Umowa o dzieło


Umowa o dzieło jest umową skutku. Czyli odróżnia ją to od umowy o pracę czy też umowy zlecenia które tą są umowami starannego działania. Przedmiotem tej umowy jest więc wykonanie określonej czynności jak naprzykad „rozdanie 500 ulotek” , „stworzenie utworu muzycznego” , „zwerbowanie 50 pracowników”.
Umowa ta jest korzystna dla pracownika jak i dla pracodawcy którzy szuakją niższych kosztów. Zapewnia też pracownikowi wyższe wyngrodzenie przy takim samym nakładzie środków brutto przez pracodawcę. Od tej umowy nie są odprowadzane składki ZUS, a koszt uzyskania przychodu wynosi minimum 20% bez względu na faktycznie poniesione koszty przez pracownika. Pracodawca jest obowiązany tak jak przy umowie o pracę zapewnić bezpieczne i higieniczne waunki pracy. Osoba zatrudniona na tej podstawie niestety pozbawiona jest świadczeń socjalnych takich jak ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe czy ubezpieczenie chorobowe. Co ważne w razie wyrządzenia szkody zatrudniony na podstawie umowy o dzieło odpowiada całym swym majątkiem.

Równoważny czas pracy

Równoważny czas pracy może być wprowadzony w zakładzie w drodzie układu zbiorowego pracy bądź też regualminu pracy.
W zakładach gdzie pracuje mniej niż 20 osób może być on wprowadzony w drodze obwieszczenia które wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.Kodeks pracy wyróżnika kilka rodzajów rónoważnego czasu pracy. W typowym równoważnym czasie pracy możliwe jest wydłuzenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, przyzachowani przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Art 136 k.p. dopuszcza 16 godzinną normę czasu pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częsciowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy. Do 24 godzin na dobę można wydłużyć czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronnie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych.Wprowadzenia równoważnego czasy pracy przez pracodawcę musi być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Kodeks pracy wśród tych prac wymienia te na które szczególny wpływ ma pogoda i pory roku. Są to między innymi: prace w rolnictwie,na stanowiskach przy obsłudze urządzeń,w domach wczasowych,w żegludze śródlądowej i przybrzeżnej,w placówkach handlowych...Podstawowym okresem rozliczneniowym w tym systemie czasu pracy jest miesiąc lecz może on być przedłużony do 3 miesiący w szczególnych przypadkach. System może być stosowany w każdym rodzaju umówy o pracę, czy to na czas nieokreślony czy w umowie na czas określony i innych terminowych umowach.

Saturday, 12 June 2010

Telepraca

Telepraca jest nową instytucją prawa pracy. Polega na wykonywaniu pracy w domu za pomocą technik teleinformatycznych. Pracodawcą zatrudniający pracownika w tej formie jest obowiązany dostarczyć mu sprzęt odpowiedni do wykonywania danej pracy. Odpowiada on także za jego serwisowanie i ubezpieczenie. Strony mogą w oddzielnej umowie określić zasady na jakich to na pracowniku będzie spoczywać obowiązek zapewnienia sprzętu koniecznego do wykonywania telepracy.

Ważnym aspektem całego zagadnienia jest też ochrona danych osobowych przekazanych pracownikowi. Pracownik powinien potwierdzić na piśmie że z zasadami zapoznał się zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Z pewnością wadą telepracy jest niemożliwośc jej zastosowania w wielu dziedzinach gospodarki. Nie będzie to przykładowo możliwe w produkcji wymagającej specjalistycznych urządzeń i warunków. Do zalet telepracy napewno należy zaliczyć możliwość osiągnięcia dużych oszczędności i unizależnienie się od zjawiska bezrobocia panującego w danym rejonie, gdyż telepraca ze swojej zasady wykonywana jest na odległość.

Umowy terminowe

Umowa terminowa ogranicza czas trwania stosunku pracy poprzez wskazanie czasu jej trwania. W czasach kryzysu zawiernie umów terminowych jest szczególnie popularne ze względu na niskie koszty związane z rozwiązaniem stosunku pracy. Pracownik ma tutaj mniejszą stabilizacje zatrudnienia niż w przypadku umowy na czas nieokreślony. W polskim prawie pracy występują następujące umowy terminowe: umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy,umowa na okres próbny, umowa na zastępstwo pracownika poczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Bliżej zajmiemy się umową na czas określony.Umowa na czas określony co do zasady rozwiązuje się z upływem terminu na jaki była zawarta. Co do zasady nie można jej wypowiedzieć. Jeśli jednak strony przy zawieraniu umowy wprowadziły taką możliwość oraz umowa została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy to może być ona rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co ważne kodeks pracy nie wprowadza nigdzie okresu na jaki można zawierać umowę na czas określony. Może to więc być przykładowo rok ale nawet i wiele lat. Okres na jaki zawarto umowę nie może jednak być próbą obejścia przepisów prawa pracy - zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy. Tyle nagminną co naganną praktyką było zawieranie kolejno po sobie umów terminowych z pracownikiem. Zmiany w kodeksie pracy w ostatnich latach ukróciły tę praktykę, w tym momencia trzecia zawarta umowa na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony ( jeśli okresy po których zawierano kolejne umowy były krótsze niż miesiąc). Działanie jednak tego przepisu zostało z mocy ustawy antykryzysowej czasowo zawieszone

O stronie

Witam,

Na tym blogu zamierzam publikować różne informacje na temat obowiązujących w polskim prawie umów. Skupię się na tych które znajdziemy w kodeksie pracy ale też będzie można tu przeczytać o umowie zlecenie czy umowie o dzielo.

Zapraszam do lektury.